EKİP

GAMZE GÜVEN

Proje Koordinatörü

1987’de ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu ve 1990’da yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli dönemlerde ETMK’nın yönetim kurullarında aktif görev aldı. Son 16 yıldır şirketi Tasarım Üssü’nde ekibiyle ürün ve ambalaj tasarımı yapmaktadır. Yüzden fazla tasarım tescili bulunmaktadır ve özellikle ambalaj tasarımında ulusal ve uluslararası birçok tasarım ödülü vardır.

Project Coordinator

She graduated from METU Industrial Products Design Department in 1987 and finished her graduate work in 1990.  She held active duties in ETMK administrative boards in various times. For the past 16 years she has ben designing products and packagings with her team in her company Tasarim Ussu. She holds the copyrights for more than a hundred designs and has many national and international design awards especially on packaging design.

BURÇAK MADRAN

Müze Yöneticisi

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı, Provence Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji ile Kültür Varlıkları bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dereceleri aldı. Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli kurum ve kuruluşlar bünyesinde danışmanlık ve sergi tasarımı üzerine çalışmalar yaptı. YTÜ, İBÜ ve DAÜ’nde tasarım ve müzecilik üzerine dersler veriyor ve bu alanlarda çeşitli makale, eleştiri ve bildirileri vardır. 

Museum Manager

She got her undergraduate and graduate degrees from METU IPD, University of Provence Art History and Archeology and Cultural Assets. She continued her works in exhibition design and as an advisor in various domestic and foreign institutions.  She currently holds lectures on design and museology in YTU, IBU and EMU and has various essays, critics and declarations on these areas.

 

SELEN AKÇALI

İdari Yönetici

İstanbul’da doğdu. Lisans ve yüksek lisansını kamu yönetimi ve politika alanında yaptı. Avrupa Birliği kaynaklı fonlar ile kültür sanat projeleri üretti ve yürüttü. Yurt içi ve yurt dışında uluslararası kültür sanat kurumlar ile işbirliği içinde sergiler ve çağdaş sanat etkinlikleri düzenledi. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitü’sünde Modern Türkiye Tarihi doktorasına devam etmektedir.

Administrative Manager

She was born in Istanbul She got her undergraduate and graduate degrees on public administration and politics. She created and managed culture and arts projects with European Union funds. She organized various exhibitions and modern arts activities in Turkey and abroad in collaboration with international art institutions. She continues with her Modern Turkish History doctorate studies in Bogazici University Ataturk Institute.

 

PINAR AZİZOĞLU

İletişim Sorumlusu

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek lisansına ve “oyuncak tasarımında çok disiplinli çalışmalar” üzerine araştırmalarına devam etmekte. 2011 yılından  bu yana ETMK ile çalışmakta. Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı projesi dahilinde Beyoğlu Belediyesi ile çocuk atölyeleri yürütmekte. Ela adında 7 yasında bir kızı var.

Communications Supervisor

She has graduated from Istanbul Technical University Industrial Products Design Department.  She continues her graduate studies in Mimar Sinan Fine Arts University Industrial Products Design Department and continues her research on “multi disciplinary studies on toy design.” She’s been working with ETMK since 2011. She manages children’s workshops with Beyoglu Municipality as part of Industrial Design Publicity Agency project. She has a 7 year old daughter named Ela.

AHMET BÜLENT ZORLU

Etkinlik Sorumlusu

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun oldu. 2010 yılında ETMK Genel Merkez ve İstanbul Şube yönetim kurullarına seçildi. 2011 yılında ETMK İstanbul Şube başkanı oldu. ETSM ve ETTA projelerinde çalışmaya başladı. ETMK’daki görevlerinin yanı sıra halen Trio Tasarım’da ürün tasarımı, fuar standı ve kurumsal kimlik tasarımı üzerine çalışmaya devam ediyor.

Activity Supervisor

A. Bulent Zorlu has graduated from METU Industiral Products Design Department. He was elected to administrative board of ETMK Central Office and Istanbul Branch in 2010. In 2011, he became the chairperson for ETMK Istanbul Branch. He started his work on ETSM and ETTA projects. Besides his duties in ETMK, he still works in Trio Tasarim on product design, fair stands and institutional identity design.

BEHİYE BEKEM

Kütüphane, Arşiv ve Koleksiyon Sorumlusu

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Programı’nda lisans, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli kurumlarda sanat arşivciliği ve koleksiyon sorumluluğu görevlerini üstlendi. Çalışmalarını Türkiye sanat ortamına dair belgeleme ve dijital içerik yönetimi üzerine sürdürmektedir.

Library, Archieve and Collection Supervisor

She got her undergraduate degree from Yildiz Technical University Art Management Programme, and graduate degree from Marmara University Information and Document Management Department. She worked as the art archiever and collection supervisor in various institutions. She continues her work on documenting of Turkish art environment and digital content management.

BURCU AVCI

Bilişim Uzmanı

Lisans derecesini 2006 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Mezuniyetinden itibaren sergileme tasarımı ve görsel iletişim tasarımı odaklı disiplinlerarası projelerde görev aldı.  2011 yılında Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi ekibine katıldı. Serbest tasarımcı olarak ürün tasarımı ve kurumsal kimlik tasarımı çalışmalarını sürdürmektedir. 

Informatics Expert

She got her undergraduate degree from METU Industrial Products Design Department in 2006. Since her graduation she worked on inter-disciplinary projects focused on exhibition design and visual communication design.  She joined the Industrial Design Virtual Museum team in 2011. She continues her work on product design and institutional identity design as a freelance designer.

DUYGU ÖZDURGUT

Proje Koordinatörü Asistanı

Eskişehir M. Çil Anadolu Lisesi’nden derece ile mezun olduktan sonra heyecan duyduğu mesleğin eğitimini almak için Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde eğitimine başladı. Üniversite eğitim hayatı  boyunca Milano Salon Satellite ve i-deco İstanbul’da tasarladığı ürünler sergilendi.  Projenin Koordinatörü Gamze Güven ile stajı esnasında tanıştı ve  proje ekibine Gamze Güven’in asistanı olarak katıldı.

Assistant to Project Coordinator

After her graduation from Eskisehir M. Cil Anadolu Lisesi with honors, she started her undergraduate work in Anadolu University Industrial Design Department to get educated in the area she was so excited about.  During her education, the products she designed were exhibited in Milano Salon Satellite and i-deco Istanbul.  She met the Project Coordinator Gamze Guven during her internship and joined the project team as an assistant to Gamze Guven.

BARIŞ GÜN ŞAHİN

Müze Yönetici Asistanı

İtalyan Lisesi ardından Mimar Sinan GSÜ GTS Bölümü’nde çini eğitimi aldı. Bir süre kendi atölyesinde tasarım yaptı, yurtiçi ve yurtdışı çeşitli müzelerde ve İstanbul Tasarım Bienali ön hazırlıkları kapsamında çalıştı. “Ortak Tasarım Alanı” projesi çalışmalarına başladı ve www.ota-online.com sayfasını kurdu. Şuan İstanbul Üniversitesi Müze Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi almakta ve Burçak Madran’ın asistanlığını yapmaktadır.

Museum Assistant to Director

Following Italian High School, he continued his education in Mimar Sinan FAU GD Department on ceramic glaze.  He designed in his own atelier for a while; he worked in various musuem in Turkey and abroad and pre-preparation of Istanbul Design Biennial. He started working on “Common Design Area” project and formed www.ota-online.com. At the moment, he is continuing his graduate education in Istanbul University Museum Administration Department and is the assistant for Burcak Madran.

KOLEKSİYON

ETSM koleksiyonunun, Türkiye'de endüstriyel tasarıma değin ürün, proje, belge, bilgi ve görselleri kapsaması hedeflenmektedir.

KRONOLOJİ

ETSM Tasarım Tarihi Çizelgesi, Türk tasarım tarihi gelişiminin ana hatlarını göstermeyi amaçlamaktadır.